Zlatibor

Serbia

100%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
30-45 cm
Snow depth