Zlatibor

Serbia

43%
Open ski area
Spring snow
Snow type
20.0000000000-50.0000000000 cm
Snow depth