Zlatibor

Serbia

43%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
5-30 cm
Snow depth