Turnau

Austria

70%
Open ski area
Powder snow
Snow type
60.0000000000-70.0000000000 cm
Snow depth