Trafoi

Italy

100%
Open ski area
Spring snow
Snow type
30-100 cm
Snow depth