Stok Kangri

India

- %
Open ski area
-
Snow type
cm
Snow depth