Silvapark

Austria

- %
Open ski area
Powder snow
Snow type
20-50 cm
Snow depth