Raggal/Marul

Austria

86%
Open ski area
Packed powder
Snow type
100.0000000000-130.0000000000 cm
Snow depth