Pilsko

Poland

100%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
40-45 cm
Snow depth