Pilsko

Poland

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
30.0000000000-130.0000000000 cm
Snow depth