Partenen

Austria

100%
Open ski area
Spring snow
Snow type
65 cm
Snow depth