Partenen

Austria

100%
Open ski area
Powder snow
Snow type
108.0000000000-152.0000000000 cm
Snow depth