Partenen

Austria

100%
Open ski area
Powder snow
Snow type
58.0000000000-157.0000000000 cm
Snow depth