Maseben

Italy

33%
Open ski area
Packed powder
Snow type
80.0000000000-150.0000000000 cm
Snow depth