Maseben

Italy

33%
Open ski area
Packed powder
Snow type
20-50 cm
Snow depth