Laternser Tal

Austria

56%
Open ski area
Spring snow
Snow type
25-60 cm
Snow depth