Laternser Tal

Austria

37%
Open ski area
Powder snow
Snow type
70-130 cm
Snow depth