Koralpe

Austria

83%
Open ski area
Powder snow
Snow type
50-50 cm
Snow depth