Koralpe

Austria

62%
Open ski area
Powder snow
Snow type
100.0000000000-120.0000000000 cm
Snow depth