Kope Mountain

Slovenia

87%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
30.0000000000-60.0000000000 cm
Snow depth