Kleinlobming

Austria

100%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
40-40 cm
Snow depth