Hinterzarten/Skizentrum Thoma

Germany

100%
Open ski area
Old snow
Snow type
20.0000000000-30.0000000000 cm
Snow depth