Aflenz

Austria

11%
Open ski area
Powder snow
Snow type
5-20 cm
Snow depth